انتقال و مهمان

دانشجویان کاردانی و کارشناسی ورودی سال 90 جهت تقاضای انتقال و مهمان

به سامانه جامع آموزشی دانشجویان( www.edu.uast.ac.ir)

با رمز عبور: کدملی و نام کاربری: کدملی و شماره شناسنامه مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرمهای موجود در این سامانه اقدام نمایند. ضمنا دانشجویان متقاضی فرم مد نظر را از انتشارات تهیه و بهمراه مستندات به آموزش تحویل نمایند.

سایر دانشجویان با اخذ فرم موجود در انتشارات و تکمیل آن اقدام نمایند.

مهلتدرخواست : از تاریخ 8/9/90 الی 30/9/90

/ 0 نظر / 45 بازدید